Algemene voorwaarden

VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
VAN DE VERENIGING CENTRALE ORGANISATIE GEMENGDE BRANCHE
"VERENIGING GEBRA"

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te `s-Gravenhage en vastgesteld
in overleg met de Consumentenbond te 's-Gravenhage op 1 oktober 2000.

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Gemengde Branche: de detailhandel in huishoudelijke artikelen, glas, porselein en aardewerk,
  alsmede luxe-, cadeau- en trendartikelen, speelgoed en tuinmeubelen.
 2. Vereniging Gebra: de landelijke brancheorganisatie voor ondernemers in de Gemengde Branche
  en Speelgoedbranche, statutair gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  te 's- Gravenhage onder nummer 40411364.
 3. Ondernemer: de verkoper of opdrachtnemer die lid is van de Vereniging Gebra.
 4. Klant: de koper, opdrachtgever, aanbesteder of ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat
  of wil aangaan of voor wie de ondernemer een aanbieding doet, een leverantie of een prestatie verricht.
  Deze voorwaarden maken onderscheid tussen zakelijke klanten en particuliere klanten (consumenten):
  Zakelijke klant: de afnemer die handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf,
  inclusief de afnemer die handelt in opdracht van een bedrijf of beroepsbeoefenaar.
  Particuliere klant (consument): de afnemer die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Geldigheid en bekendmaking

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties en prestaties verricht
  door de ondernemer met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de klant.
 2. De ondernemer moet de klant een redelijke mogelijkheid bieden om van de voorwaarden kennis te nemen.
  Bekendmaking kan onder meer geschieden door vermelding c.q. verwijzing op briefpapier, offerte, prijscourant
  of orderbevestiging. Bekendmaking kan voorts geschieden door deze voorwaarden aan de klant ter hand te stellen
  dan wel deze op een voor de klant duidelijk zichtbare plaats in het verkooppunt van ondernemer op te hangen.
 3. Deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien de ondernemer lid is van de Vereniging Gebra te Zoetermeer.
  De ondernemer die geen lid is van de Vereniging Gebra kan op geen enkele wijze jegens klanten rechten en/of plichten
  ontlenen op grond van deze voorwaarden.

Artikel 3 Offertes

 1. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 31 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de offerte is gedagtekend.
 2. De offerte vermeldt een omschrijving van de zaak, de koopprijs inclusief BTW, de levertijd, de eventuele bezorgkosten
  alsmede eventuele andere vormen van dienstverlening. De ondernemer verbindt zich aan de klant de zaak te leveren in de
  omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als vermeld in de offerte.
 3. Koopprijzen in offertes ten behoeve van consumenten zijn altijd inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  Prijzen in offertes ten behoeve van zakelijke klanten zijn altijd exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 4. Een wijziging in de offerte op verzoek van de consument is slechts geldig indien de wijziging schriftelijk door de ondernemer is bevestigd.

Artikel 4 Aanbetaling

 1. De ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling van maximaal 25% van de
  koopsom te verlangen met een maximum van Euro 340.00 Indien sprake is van een zakelijke klant kan een aanbetaling van ieder
  gewenst percentage worden verlangd.
 2. Als de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd onder verrekening van de aanbetaling omdat de ondernemer surseance van
  betaling is verleend of in staat van faillissement is, dan zal de Vereniging Gebra na overleg met de consument een (1) of
  meer ondernemers aanwijzen die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren onder verrekening van de aanbetaling. De consument
  dient te bewijzen dat de aanbetaling reeds heeft plaatsgevonden alsmede het bedrag van de aanbetaling. De aanbetaling wordt
  slechts verrekend tot het maximum van Euro 340,00.

Artikel 5 Betaling contant en op rekening

 1. Elke overeenkomst geschiedt onder de voorwaarde van: contante betaling van de koopprijs bij overhandiging c.q. levering
  van de zaak, tenzij betaling door middel van een factuur wordt afgesproken.
 2. De ondernemer is niet verplicht te leveren zolang de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 3. Indien de overhandiging c.q. levering in gedeelten plaatsvindt, dan is de ondernemer gerechtigd voor iedere deellevering
  betaling te verlangen, contant dan wel door middel van een deelfactuur.
 4. Indien een factuur via Fopshop BV wordt toegezonden, is de betalingstermijn maximaal veertien dagen, gerekend vanaf de
  factuurdatum. Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen.
 5. De klant is in gebreke indien de betalingstermijn van veertien dagen is verstreken en hij nog niet aan zijn betalingsplicht
  heeft voldaan. Vanaf dat moment is ondernemer gerechtigd zijn vordering te verhogen met de wettelijke rente en is de afnemer in
  verzuim. Als de betalingstermijn is verstreken en er is geen betaling ontvangen, dan is de ondernemer verplicht een (kosteloze)
  betalingsherinnering of aanmaning te sturen aan de klant met een aanvullende betalingstermijn van ten minste veertien dagen.
 6. Bij buitengerechtelijke invordering is de klant - naast de koopsom en de rente - buitengerechtelijke invorderingskosten
  verschuldigd nadat de ondernemer de klant schriftelijk tot betaling heeft gemaand en de vordering geheel of gedeeltelijk onbetaald
  is gebleven. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten hoogte vijftien procent van de hoofdsom met een minimum van Euro 34,03
  mits in redelijkheid gemaakt. Buitengerechtelijke kosten kunnen slechts in rekening worden gebracht indien een externe organisatie
  is ingeschakeld.
 7. Bij gerechtelijke invordering, waaronder faillissementsaanvragen, blijft de klant naast de gerechtelijke kosten tevens de
  wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame

 1. Zolang de klant het totaal verschuldigde bedrag terzake van de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk heeft voldaan, blijven
  de geleverde zaken eigendom van de ondernemer.

Artikel 7 Levertijd

 1. Onder levertijd wordt verstaan de termijn waarbinnen volgens de overeenkomst de prestatie moet worden verricht. De levertijd is
  vast, tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.
 2. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstijd wordt de leveringstermijn met maximaal een (1) maand verlengd. Een eventuele
  prijsverhoging binnen die maand kan aan de klant niet worden doorberekend.
 3. Indien de vaste levertijd dan wel de vermoedelijke levertijd (met inachtneming van de verlenging als bedoeld in lid 2) is overschreden,
  kan de consument de overeenkomst zonder voorafgaande aankondiging of rechterlijke tussenkomst ontbinden en/of schadevergoeding verlangen
  van de ondernemer.
 4. De levertijd is maximaal zes maanden vanaf de datum dat de klant heeft besteld of gekocht, tenzij bij aankoop of bestelling is
  medegedeeld door de ondernemer dat een langere levertijd geldt.

Artikel 8 Schadevergoeding

 1. De zakelijke klant kan de ondernemer nimmer aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte schade met inbegrip van schade
  aan derden, winst- en omzetderving, schade van medewerkers van de zakelijke afnemer en/of immateriele schade.

Artikel 9 Annuleren

 1. De klant heeft het recht om een geplaatste order te annuleren.

Artikel 10 Ruilen

 1. Ruilen van een gekochte zaak is slechts mogelijk indien de ondernemer daarin toestemt.
 2. De ondernemer kan een uiterste termijn stellen binnen welke de klant na de leveringsdatum kan ruilen.
 3. Een door de ondernemer verstrekte tegoedbon verliest haar geldigheid na een (1) jaar vanaf de datum van afgifte van de bon op
  voorwaarde dat de afgiftedatum op de tegoedbon is vermeld.
 4. Het recht van retour geldt uitsluitend voor de termijn van 14 dagen na de levering van de goederen.

Artikel 11 Garantie

 1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.
  Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik, voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.
 2. Een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een andere soort beantwoordt niet aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt
  indien het afgeleverde in getal, maat of gewicht van het overeengekomene afwijkt.
 3. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan moet de zaak daarmee overeenstemmen tenzij het slechts bij wijze
  van aanduiding werd verstrekt, zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden.
 4. De ondernemer is jegens de klant ervoor verantwoordelijk dat de door de fabrikant van de afgeleverde zaak bij aankoop toegezegde
  garantie behoorlijk wordt nagekomen.

Artikel 12 Klachten

 1. Klachten over gebreken aan gekochte zaken en/of omtrent de uitvoering van de overeenkomst, dienen binnen veertien dagen na constatering
  daarvan bij de ondernemer te worden ingediend. Bij voorkeur wordt de klacht schriftelijk ingediend. De consument kan gevraagd worden te
  bewijzen dat de zaak bij de ondernemer is gekocht, bijvoorbeeld door overlegging van een kassabon.
 2. Voldoet de geleverde zaak niet aan deze verwachtingen dan heeft de klant indien hij dit binnen bekwame tijd heeft gemeld aan de
  ondernemer naar keuze van de ondernemer recht op reparatie respectievelijk vervanging.
 3. De ondernemer heeft het recht van retentie indien de verschuldigde kosten voor reparatie door de klant niet worden voldaan.

Artikel 13 Wijzigingen

 1. Deze voorwaarden kunnen slechts gewijzigd worden na overleg met de Consumentenbond te `s-Gravenhage.

Artikel 14 Geschillen

 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze
  ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de
  Geschillencommissie Huishoudelijke Gebruiksartikelen, Surinamestraat 24, 2585 GJ Den Haag.
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst aan de ondernemer
  heeft voorgelegd.
 3. Nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd, dient het daarover ontstane geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan
  schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de
  ondernemer dit wil doen, moet hij de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat.
  De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de
  gewone rechter voor te leggen.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement
  van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend
  advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Artikel 15 Nakominggarantie

De Vereniging Gebra zal tegenover de consument de verplichtingen van een lid die hem in het kader van een bindend advies is
opgelegd door de Geschillencommissie Huishoudelijke Gebruiksartikelen overnemen indien het lid deze verplichtingen niet binnen
de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn, is nagekomen. Als het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening ter
toetsing aan de rechter is voorgelegd, wordt het beroep op de nakominggarantie geschorst totdat het vonnis in kracht van gewijsde
is gegaan.
Voor toepassing van de nakominggarantie moet de consument een schriftelijk verzoek indienen bij de Vereniging Gebra. De consument
die van de nakominggarantie gebruik wil maken dient zijn vordering, die voortvloeit uit het bindend advies, te cederen aan de Vereniging Gebra.

Aanvullende voorwaarde:

Retour zenden

Indien artikelen niet voldoen aan uw verwachting kunt u die na overleg met ons, mits onbeschadigd, in de originele verpakking
en ongebruikt, retour sturen aan ons. Doe dit altijd gefrankeerd. Ongefrankeerde retourzendingen worden geweigerd of de hoge
kosten voor ongefrankeerde verzending worden verrekend met het retour te ontvangen bedrag.
De prijzen op de site zijn exact gelijk aan de prijzen in de echte winkel. Wij hebben dus geen verzendkosten en/of retourkosten
ingecalculeerd in onze prijzen. Dit zou voor de winkelbezoekers ook onaanvaardbaar zijn. De verzendkosten, heen en eventueel terug,
zijn derhalve te vergelijken met de kosten die u maakt als u onze winkel bezoekt. Deze gemaakte kosten worden bij eventuele retouren
dan ook niet terugbetaald. Alleen de goederenwaarde wordt verrekend. Nooit verzendkosten betalen en gratis retoursturen kan alleen als
daarmee rekening gehouden wordt bij het bepalen van de prijs. U zou dan dus altijd verkapt betalen voor iets wat u misschien nodig heeft.